Ing. Karel Šimůnek
Projektová činnost ve výstavbě

Nabízím vypracování projektové dokumentace a konzultační činnost v oblasti

techniky prostředí staveb a technologických zařízení staveb

Specializuji se na projektové dokumentace:
- vytápění
- chlazení
    - plynovodů  a plynovodních přípojek
- kompletní rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic


Dále nabízím vypracování průkazů energetické náročnosti budov dle nových legislativních požadavků od roku 2020

Projektové dokumentace

Kotelny, výměníkové stanice

Zajišťuji kompletní prováděcí dokumentace pro rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic pro veřejné zakázky nebo pro soukromé majitele s podrobným výpisem materiálu…

Dílčí projekty

Zpracovávám projekty profesí vytápění, chlazení, plynovodů jako subdodávky generálním projektantům, montážním firmám nebo majitelům  rodinných domů, bytových a administrativních budov…

Studie

Studie proveditelnosti změny vytápění, návrhy na snížení energetické náročnosti změnou technologie vytápění,
výpočty tepelných ztrát objektů pro návrh nových zdrojů tepla…

Průkazy energetické náročnosti budov

Zpracovávám průkazy energetické náročnosti budov dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.,
o energetické náročnosti budov, viz článek níže …

Plnění požadavků na energetickou náročnost budov od 1. září 2020

po vstupu v platnost vyhlášky č. 264/2020 Sb.,
o energetické náročnosti budov


Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 7 odst. 1, že v případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy […].

V případě větší změny dokončené budovy tentýž zákon v § 7 odst. 2 stanovuje, že jsou stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu. Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební povolení nebo žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, ohlášení stavby nebo podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost anebo k datu ohlášení takové změny a ostatní osoby podle věty první v případě větší změny dokončené budovy, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení […].

Uvedeným prováděcím předpisem k zákonu o hospodaření energií stanovující požadavky na energetickou náročnost byla do 31. 8. 2020 vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Dne 1. 9. 2020 vstoupila v platnost vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, která zrušuje vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, a která mimo jiné přináší úpravu některých parametrů referenční budovy a zpřesnění postupu výpočtu energetické náročnosti budovy (podrobněji k novému prováděcímu předpisu na webu MPO a SEI).

Z výše uvedeného vyplývá, že požádá-li stavebník, vlastník či SVJ o vydání stavebního povolení po 1. 9. 2020 musí být k žádosti doložen již průkaz energetické náročnosti zpracovaný podle nové vyhlášky, tedy vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, který prokazuje plnění požadavků na energetickou náročnost budov dle této nové vyhlášky.

Statistika